Obyvateľstvo

Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne maličkú obec, naše deti a mládež navštevujú okolité materské, základne a stredné školy. Napríklad ZŠ v Bzovíku, ZŠ J.C. Hronského a ZŠ E.M. Šoltésovej v Krupine, Základnú umeleckú školu, Gymnázium Andreja Sládkoviča a Obchodnú akadémiu v Krupine, alebo Strednú odbornú školu  v Krupine.

O B Y V A T E Ĺ S T V O

Osídlenie od doby bronzovej po novovek.

O osídlenie katastra obce môžeme hovoriť od doby bronzovej - lužickej kultúre, cez stredovek (9. - 10. stor.) až novovek, o čom nasvedčujú archeologické nálezy. Jedná sa o sídliskové materiáli s povrchových zberov. Na základe analýzy možno hovoriť o polykultúrnom sídlisku s počiatkami v mladšej a neskorej dobe bronzovej ktoré pokračovalo i v období vrcholného stredoveku a novoveku.

Počet obyvateľov obce.

Sčítanie obyvateľov obce od roku 1991 do roku 2001.
Obec k 31.12.1991 mala 168 obyvateľov.
Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 mala 152 obyvateľov, s ktorých podľa národnosti bolo:
Slovenskej národnosti                 99,40 %
Českej národnosti                          0,60 %
Podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke                            97,02%
Evanjelické                                        2,38%

Sčítanie obyvateľstva obce od roku 2001 do roku 2011.
Obec k 31.12.2011 mala 119 obyvateľov čo je pokles oproti rokom 1991 až 2001 o viac ako 33%.
Ktorých podľa národnosti bolo:
Slovenská národnosť                 100 %
Podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke                           93,28 %
Evanjelické                                       5,04 %
Grékokatolícke                                 0,84 %

Počet obyvateľov k 31.12.2002       118
                                              2003       120
                                              2004       119
                                              2005       116
                                              2006       117
                                              2007       116
                                              2008       119
                                              2009       121
                                              2010       124
                                              2011       119
                                              2012       119
                                              2013       121