Dokumenty

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice
ZMLUVA pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
pdf Zmluva pozemkového spoločenstva urbarialistov
Správne konania
Informácie o začatých správnych konaniach
docx Informácie o začatých správnych konaniach
docx Začaté správne konanie.
Aktuálne dokumenty
Aktuálne dokumenty ktoré sa týkajú chodu obce
docx OZNAM - Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015
doc Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2013
doc Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2012
docx Harmonogram vývozov KO pre rok 2013
rtf Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla právnickej osobe
rtf Žiadosť o pridelenie identifikačnéhočísla fyzickej osobe
docx Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
rtf Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
rtf Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
docx Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
docx Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc Informácie o začatých správnych konaniach
doc Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolné Mladonice na roky 2013 - 2018
doc Interná smernica Obce Dolné Mladonice č. 1/2013 o slobodnom prístupe k informáciám
doc Interná smernica obce Dolné Mladonice č. 2/2013 o postupe zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
docx Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla
docx Čestné vyhlásenie ktorým sa dopĺňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle
doc Plán zasadnutí OZ obce na rok 2014
doc Odmeny poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce za rok 2013
docx Harmonogram vývozov KO v obci na rok 2014
doc Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Mladonice
doc Dodatok č. 1 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020
rtf Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre narodené dieťa.
docx Program odpadového hospodárstva obce Dolné Mladonice na roky 2011 - 2015
rtf Návrch rozpočtu na roky 2017 až 2019
ZÁPISNICE
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1. 2011
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.3. 2011
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.5. 2011
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.7. 2011
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.9. 2011
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11. 2011
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.1. 2012
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.3. 2012
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6. 2012
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.7. 2012
12 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.9.2012
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2012
Febr Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.2.2013
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2013
zip Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2013
zasd Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.8.2013
zasd Zapisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.10.2013
zasd Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2013
zasd Zápisnica zo zasaddnutia OZ zo dňa 2.3.2014
zasd Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2014
zasd Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.6.2014
zasd Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.8.2014
zasd Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2014
docx Zápisnica z ustanuvujúceho zasadnutia OZ zo dňa 30.11.2014
zasd Zápisnica s prvého zasadnutia
doc Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.2.2015
doc Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.4.2015
doc Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.7.2015
doc Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 17.9.2015
doc Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2015
docx Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.3.2016
VZN
na stiahnutie
pdf č. 4/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Dolné Mladonice
pdf č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dolné Mladonice na rok 2010
pdf č. 7/2006 - cintorínsky poriadok
doc č. 1/2011 všeobecné záväzné nariadenie obce o poplatkoch
doc č. 1/2010 všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach
doc Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
docx VZN obce č. 1/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať PPZP
docx VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volieb
doc VZN obce o podmienkach a vyberania poplatkov na území obce na rok 2012
docx Plán preventívnych protipožiarnych kontrol
doc VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
doc Rozpočet obce na rok 2012 - 2014
pdf Zákon 211/2000 Z.z. o sobodnom prístupe k informáciam
doc Spoločný obecný úrad Krupina - činnosť a správne poplatky
doc VZN obce vo veci preneseného výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy na vodnom toku Jalšovíka a mokradi Demianovka
doc VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce
docx VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
doc VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
doc Štatút obce Dolné Mladonice
doc Záverečný účet obce rok 2011
doc VZN obce č. 7/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
doc VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2013
doc VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na rok 2013
doc Štatút Obecnej knižnice obce Dolné Mladonice
doc VZN obce o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady na rok 2014
doc VZN obce o podmienkach určovania a vyberania poplatkov na území obce na rok 2014
docx VZN obce o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a o volebnej kampani
doc VZN obce o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce
rtf VZN o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom,objemným odpadom
rtf VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady